کارگاه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک دهکده

کارگاه آرپادرسی امام حس...

زيربنا 425متر- نوساز

20م رهن 4م اجاره
املاک صنعت 04133348600

09/08/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایا

-زيربنا 750متر

40م رهن 8م اجاره
املاک صنعت 04133348600

29/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایا

-زيربنا 400متر

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

29/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز سه راه

-زيربنا 350متر

25م رهن 4.7م اجاره
املاک صنعت 04133348600

29/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جنب تراکتو...

زيربنا 600متر- نوساز

40م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

26/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جنب تراکتو...

زيربنا 250متر- نوساز

15م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

26/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز آخما قای

-زيربنا 300متر

10م رهن 450ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

25/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز قره مل

-زيربنا 800متر

10م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 04133348600

22/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز روبروی پال...

-زيربنا 220متر

3م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

21/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایا

-زيربنا 250متر

8م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

21/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده مرن

زيربنا 300متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 04133348600

07/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

زيربنا 420متر- 3خوابه

15م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

07/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

زيربنا 500متر- 6خوابه - نوساز

40م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

07/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده مایا

زيربنا 250متر- نوساز

25م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

07/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز اندیش

زيربنا 250متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

20/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز اندیش

زيربنا 500متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

20/04/1398جزئیات

کارگاه اهر شهرک صنعتی

-زيربنا 220متر

30م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

19/04/1398جزئیات

کارگاه اهر شهرک صنعتی

-زيربنا 270متر

30م رهن 200ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

19/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده کرجا

-زيربنا 330متر

5م رهن 1م اجاره
املاک صنعت 04133348600

14/04/1398جزئیات

کارگاه خسروشهر کمربندی ...

-زيربنا 300متر

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 04133348600

14/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده صوفیا...

-زيربنا 350متر

16م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

12/04/1398جزئیات

کارگاه خلجان محله پایین...

-زيربنا 500متر

70م رهن
املاک صنعت 04133348600

05/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز باغ یعقوب

زيربنا 400متر- نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

02/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده مایان...

زيربنا 500متر-قیمت متر مربع 2ميليون

1ميليارد
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایان

-زيربنا 1400متر

20م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک شهید ...

-زيربنا 900متر

150م رهن 20م اجاره
املاک صنعت 04133348600

12/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

-زيربنا 580متر

300م رهن 16م اجاره
املاک صنعت 04133348600

09/03/1398جزئیات

کارگاه آذرشهر جاده آذر

-زيربنا 450متر

40م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

09/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز سه راهی فر...

-زيربنا 350متر

30م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 04133348600

09/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

-زيربنا 600متر

60م رهن 6م اجاره
املاک صنعت 04133348600

09/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز آرپادرس

-زيربنا 550متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

06/03/1398جزئیات

کارگاه مرند مرن

-زيربنا 1050مترجنوبی

املاک صنعت 04133348600

06/03/1398جزئیات

کارگاه مرند کشک سرای

-زيربنا 500متر

12م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 04133348600

02/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز کوی صنعتی ...

-زيربنا 500متر

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

31/02/1398جزئیات