قابل توجه انبوه سازان و تعاونی ها و ارگانهای دولتی و شرکتهای ساختمانی


دهکده سبز خورشیدی آماده انعقاد قرار داد مشارکت در ساخت و خرید زمین و تفکیک و بی نظیرترین طراحی معماری خورشیدی میباشد .