سوال و جواب متداول

پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی : مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر میگردد.

خریداران زمین های ییلاقی چه انتظاری از خیابان های شهرک های کوچک دارند؟

1- حداقل عرض جاده 6 متر 2- اگر طول جاده بیشتر از 50 متر و بن بست باشد حتما" محلی برای دور زدن ماشین ایجاد شود چرا که مهمانان یا ساکنین مجبورا" کل مسیر را دنده عقب برگردند 3- پیاده رو داشته باشد 4- در صورت آسفالت نداشتن جاده دسترسی به زمین ؛ حتما" میبایستی کد جاده تمام شده به مالکین ابلاق گردد تا مشکل ساخت و ورودی به زمین ها پیش نیاید ؛ به طور مثال امکان دارد دو ملک روبروی هم پارکینگ یا ورودی شان را در دو سطح مختلف ایجاد کرده باشند و زمان آسفالت خیابان یکی میبایستی شیب به سمت بالا و دیگری شیب به سمت پایین بدهد 5- حتما" فکری برای آب های سطحی بشود

تخریب و بازسازی

تخریب و بازسازی : پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر اساس طرح تفصیلی صادر میگردد.

تمدید پروانه

تمدید پروانه : در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و با عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تغییر نقشه

تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.